آواتار کاربر

دکتر محمد زره ساز

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه خوارزمی

2 دوره
1 دانشجو